Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023

UỶ BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG VIỆT HƯNG

 

 

Số: 32/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

  Việt Hưng, ngày 13 tháng 3 năm 2023

 

 

                  

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chuyển đổi số toàn diện phường Việt Hưng năm 2023


      

 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 28/2/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 122-KH-UBND ngày 23/3/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long về thực hiện Chuyển đổi số toàn diện thành phố Hạ Long năm 2022; Kế hoạch số 121-KH-UBND ngày 23/3/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long  về thực hiện Chuyển đổi số toàn diện thành phố Hạ Long đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 08/4/2022 của UBND thành phố Hạ Long về triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố Hạ Long, giai đoạn 2022 - 2025; Kế hoạch số 336/KH-UBND ngày 04/10/2022 của UBND thành phố Hạ Long về việc triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số, xã hội số thành phố Hạ long giai đoạn 2022-2025 và kế hoạch triển khai năm 2022.

UBND phường Việt Hưng ban hành Kế hoạch chuyển đổi số toàn diện phường Việt Hưng năm 2023 cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát: Tập trung triển khai “dữ liệu số” để bứt phá trong chuyển đổi số, tạo nền tảng đẩy mạnh chuyển đổi số trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, giao thông, sản xuất, đô thị thông minh; phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội  của địa phương, cũng như của thành phố. Chú trọng đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin; nâng cao kỹ năng số cho người dân để sử dụng các dịch vụ số, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt. Quan tâm bố trí nguồn lực tương ứng với nhiệm vụ chuyển đổi số, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức, triển khai thực hiện.

 2. Mục tiêu cụ thể (gồm 30 mục tiêu cụ thể, chia thành 4 trụ cột)

2.1. Phát triển Dữ liệu số, gồm 04 mục tiêu:

- Phối hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung.

- Thụ hưởng dữ liệu trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu LGSP của tỉnh.

- Phối hợp triển khai Nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp có ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

- 100% các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin được bảo vệ.

2.2. Về phát triển Chính quyền số, gồm 06 mục tiêu:

- 100% các thủ tục hành chính ban hành mới đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình và tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

- 100% hồ sơ được số hóa ngay từ khâu tiếp nhận đến trả kết quả cho người dân, 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính đủ điều kiện được ký số và trả cho người dân trên môi trường số thông qua tài khoản Công dân điện tử, 20% thủ tục hành chính được cung cấp biểu mẫu nhập liệu, số hóa đầu vào gắn với bóc tách dữ liệu.

- Người đứng đầu cơ quan sử dụng chữ ký số, xử lý công việc trên hệ thống chính quyền điện tử và trong năm được đào tạo/bồi dưỡng/tập huấn về kỹ năng số phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và ra quyết định.

- 100% cán bộ, công chức được tập huấn, bồi dưỡng về chuyển đổi số, kỹ năng số; trong đó 50% cán bộ, công chức được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng phân tích, xử lý dữ liệu bằng các công cụ số.

- 70% dịch vụ công trực tuyến (TTHC cung cấp trực tuyến trong năm có giao dịch) phát sinh hồ sơ.

- 85% hồ sơ được xử lý hoàn toàn trực tuyến.

2.3. Về phát triển kinh tế số:

- Tối thiểu 50% doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số, giải pháp số.

- 100% doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông sử dụng hợp đồng điện tử.

- Tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn đạt tối thiểu 12%.

- Tỷ lệ hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã sử dụng thương mại điện tử đạt tối thiểu 50%.

- 80% sản phẩm nông sản, thủy sản được truy xuất nguồn gốc.

- Tỷ lệ hộ kinh doanh cá thể nộp thuế theo phương pháp kê khai thực hiện nộp thuế điện tử 35%.

2.4. Về phát triển xã hội số, gồm 13 mục tiêu:

- Tỷ lệ thuê bao băng rộng di động/100 dân đạt 95%.

- Hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng đạt 92%.

- 100% khu dân cư tập trung có kết nối internet băng rộng cố định.

- Số lượng điểm chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt tối thiểu tăng thêm.

- Tỷ lệ giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt: Thu ngân sách nhà nước (phí, lệ phí) đạt 90%; TTHC do Công an thực hiện tối thiểu 30%; Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả đạt 40%; Chi trả lương, trợ cấp bảo hiểm xã hội, thất nghiệp đạt 45%.

- 100% địa chỉ số có đầy đủ các trường thông tin được gán mã và thông báo tới chủ địa chỉ; triển khai sử dụng địa chỉ số đối với dịch vụ bưu chính.

- Tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác đạt 96%.

- Tram Y tế phường thực hiện chuyển đổi số, 100% người dân có sổ sức khỏe điện tử được đưa vào sử dụng trong khám chữa bệnh.

- 60% người dân trưởng thành sử dụng nền tảng tư vấn khám chữa bệnh từ xa.

- 100% người dân trưởng thành có điện thoại di động thông minh được khởi tạo và cung cấp miễn phí chữ ký số từ xa cá nhân và 10% sử dụng chữ ký số cá nhân để giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- 100% các trường từ tiểu học đến trung học cơ sở trên địa bàn phường triển khai học bạ điện tử.

- 95% người dân từ 15 tuổi trở lên có điện thoại thông minh và cài đặt ứng dụng VneID, sử dụng định danh điện tử mức độ 2.

- Duy trì tốt hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thông hiện đại, quản trị tập trung có kết nối với hệ thống quản lý thông tin nguồn cấp tỉnh.

II. NHIỆM VỤ

1. Nhận thức số (03 nhiệm vụ) 

a) Xây dựng và triển khai Kế hoạch tuyên truyền về Chuyển đổi số năm 2023 theo hướng trọng tâm, trọng điểm đồng thời chú trọng đổi mới và phát huy hiệu quả các kênh truyền thông về chuyển đổi số trên các hạ tầng truyền thông của Thành phố.

- Chủ trì: Bộ phận Văn hóa – Xã hội phường.

        - Phối hợp: Các bộ phận chuyên môn phường.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/3/2023; thực hiện trong năm 2023.

b) Phối hợp xây dựng, thiết lập lại chuyên mục Chuyển đổi số của phường để tập hợp các văn bản chỉ đạo của Trung ương, các bộ, ngành, văn bản của tỉnh và tuyên truyền, phổ biến những thành công, cách làm sáng tạo, mô hình điển hình về chuyển đổi số; những thành tựu, hiệu quả về chuyển đổi số trong tỉnh, thành phố; cung cấp các thông tin để nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, phổ cập kỹ năng số cơ bản cho người dân

- Chủ trì: Bộ phận Văn hóa – Xã hội phường.

        - Phối hợp: Các bộ phận chuyên môn phường.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/3/2023.

e) Phối hợp xây dựng các tin bài, tờ gấp… tuyên truyền mới về chuyển đổi số cung cấp Tổ công nghệ số cộng đồng theo từng nội dung cụ thể, chủ đề trọng tâm gắn với nhiệm vụ chung của thành phố, của tỉnh, của trung ương để tuyên truyền đến người dân.

- Chủ trì: Bộ phận Văn hóa – Xã hội phường.

        - Phối hợp: Các bộ phận chuyên môn phường.

2. Thể chế số (03 nhiệm vụ)

a) Phối hợp triển khai, áp dụng Bộ chỉ số chuyển đổi số do UBND tỉnh ban hành; tham mưu đưa chỉ số chuyển đổi số trở thành một trong những chỉ số thành phần đánh giá về cải cách hành chính/sự hài lòng của người dân/quản trị cấp huyện/nâng cao năng lực cạnh.

- Chủ trì: Bộ phận Văn phòng – Thống kê

        - Phối hợp: Các bộ phận chuyên môn phường.

- Thời gian: Trong năm 2023.

b) Phối hợp triển khai áp dụng các chính sách phát triển nguồn nhân lực theo quy định của Chính phủ, của Tỉnh, trong đó tập trung thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua việc đăng kí thi tuyển công chức, tiếp nhận công chức có trình độ cao vào làm việc tại phường.

- Chủ trì: Bộ phận Văn phòng – Thống kê

        - Phối hợp: Các bộ phận chuyên môn phường.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2023.

c) Triển khai các giải pháp để thu hút và phát triển doanh nghiệp số trên địa bàn.

- Chủ trì: Bộ phận Văn phòng – Thống kê

        - Phối hợp: Các bộ phận chuyên môn phường.

- Thời gian: Trong năm 2023.

3. Phát triển hạ tầng số (03 nhiệm vụ)

a) Rà soát, thực hiện nâng cấp, chuẩn hóa hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin (mạng WAN, mạng LAN, trang thiết bị máy tính phục vụ làm việc của cán bộ công chức…), an toàn, an ninh mạng đảm bảo cho hoạt động của chính quyền điện tử, chính quyền số.

- Chủ trì: Văn phòng – Thống kê và các bộ phận chuyên môn.

- Phối hợp: Bộ phận Văn hóa – Xã hội phường.

- Thời gian: Tháng 7 năm 2023.

b) Rà soát, triển khai cấp chữ số cho 100% cán bộ, công chức, viên chức của phường để giải quyết công việc trên môi trường mạng.

- Chủ trì: Bộ phận Văn phòng – Thống kê

        - Phối hợp: Các bộ phận chuyên môn phường.

- Thời gian: Trong năm 2023.

c) Phối hợp phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng chất lượng cao theo hướng triển khai tắt sóng 2G, giảm tối đa trạm 3G, tăng tỷ lệ trạm 4G theo hướng là hạ tầng chủ đạo, đẩy mạnh phát triển hạ tầng mạng 5G tại Khu Công nghiệp, khu đô thị, khu du lịch.

- Chủ trì: Bộ phận Văn hóa – Xã hội phường.

- Phối hợp: Các bộ phận chuyên môn phường.

- Thời gian hoàn thành: trước ngày 30/11/2023.

4. Dữ liệu số, Nền tảng số (06 nhiệm vụ)

a) Phối hợp với các bộ phận và thụ hưởng 08 cơ sở dữ liệu nền tảng của tỉnh, gồm: Đất đai; cán bộ, công chức; y tế; giáo dục; quy hoạch; du lịch; đầu tư công; giao thông.

- Chủ trì: Các bộ phận: Địa chính - Đô thị; Văn phòng – Thống kê; Trạm Y tế; Trường học; Văn hóa – XH; Tài chính - Kế toán.

- Phối hợp: CBCC phường.

- Thời gian hoàn thành: 2023-2024.

b) Phối hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về du lịch để phục vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch.

- Chủ trì: Bộ phận Văn hóa – Xã hội phường.

- Phối hợp: Các bộ phận chuyên môn phường.

- Thời gian: Trong năm 2023.

c) Tiếp tục hoàn thiện dữ liệu dân cư đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”, bảo đảm 100% dữ liệu công dân được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tích hợp với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành liên quan (BHXH, Y tế, …).

- Chủ trì: Công an phường.

- Phối hợp: Các bộ phận chuyên môn phường.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 6/2023.

d) Phối hợp triển khai Nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp có ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội.

- Chủ trì: Bộ phận Văn hóa – Xã hội phường.

- Phối hợp: Các bộ phận chuyên môn phường.

- Thời gian hoàn thành: Trong năm 2023.

đ) Phối hợp triển khai Kho dữ liệu dùng chung của thành phố đảm bảo cho phép thu thập, tổng hợp, chuẩn hóa, làm sạch và phân tích, xử lý dữ liệu từ các nguồn dữ liệu của thành phố và ngoài thành phố trên cơ sở tổng kiểm tra và tái cấu trúc, quy hoạch các thông tin, dữ liệu và sử dụng giải pháp “Hồ dữ liệu”, “Kho dữ liệu”.

- Chủ trì: Bộ phận Văn hóa – Xã hội phường.

- Phối hợp: Các bộ phận chuyên môn phường.

- Thời gian hoàn thành: Trong năm 2023.

 e) Đẩy mạnh sử dụng các nền tảng, ứng dụng dùng chung của tỉnh và sử dụng, khai thác, các nền tảng số quốc gia, nền tảng số của tỉnh phục vụ xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số, đẩy nhanh chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn.

- Chủ trì: Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và CBCC phường

- Thời gian hoàn thành: Trong năm 2023.

5. Nhân lực số (03 nhiệm vụ)

a) Phối hợp xây dựng, triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 cho CBCC về chuyển đổi số, an toàn an ninh thông tin, kỹ năng phân tích xử lý dữ liệu, sử dụng hệ thống chính quyền điện tử có đánh giá chất lượng cụ thể.

- Chủ trì: Văn phòng – Thống kê phường.

- Phối hợp: CBCC phường.

- Thời gian: hoàn thành xây dựng kế hoạch tháng 4/2023; triển khai thực hiện Quý II, III, IV.

b) Phối hợp triển khai tập huấn cho các Tổ công nghệ số cộng đồng; nâng cao trình độ, kiến thức kỹ năng số cho các thành viên trong Tổ công nghệ số cộng đồng.

- Chủ trì: Văn phòng – Thống kê phường.

- Phối hợp: Các bộ phận chuyên môn phường.

- Thời gian hoàn thành: Trong năm 2023.

c) Kiện toàn tổ chức, bộ máy, thiết lập mạng lưới đơn vị chuyên trách và nhân sự hỗ trợ triển khai từ phường đến khu phố, tổ dân để triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số.

- Chủ trì: Bộ phận Văn hóa – Xã hội phường.

- Phối hợp: Các bộ phận chuyên môn phường.

- Thời gian hoàn thành: Trước tháng 5/2023;

6. Bảo đảm an thông tin mạng (03 nhiệm vụ)

a) Tiếp tục rà soát, trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ cấp độ an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin của phường; triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ các hệ thống thông tin đang vận hành.

- Chủ trì: Bộ phận Văn hóa – Xã hội phường.

- Phối hợp: Các bộ phận chuyên môn phường.

- Thời gian hoàn thành: Trong năm 2023.

b) Phối hợp khai thác, đưa vào sử dụng các hệ thống phòng chống mã độc quản trị tập trung của tỉnh đảm bảo an toàn thông tin máy tính người dùng trên địa bàn phường.

- Chủ trì: Văn phòng – Thống kê UBND phường.

- Phối hợp: Các bộ phận chuyên môn phường.

- Thời gian hoàn thành: Trong năm 2023.

c) Tập trung bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin trọng yếu của phường.

- Chủ trì: Bộ phận Văn hóa - Thông tin.

- Phối hợp: Các bộ phận chuyên môn phường.

- Thời gian hoàn thành: Trong năm 2023.

7. Về xây dựng Chính quyền số (04 nhiệm vụ)

a) Tiếp tục rà soát, chuẩn hóa quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, đối với các TTHC ban hành mới đủ điều kiện cung ứng đạt dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia; Số hóa và ký số hồ sơ ngay từ khâu tiếp nhận, trả kết quả ký số cho người dân, doanh nghiệp.

- Chủ trì: Bộ phận Một cửa giải quyết TTHC

- Phối hợp: Bộ phận Văn phòng – Thóng kê.

- Thời gian hoàn thành: Thường xuyên trong năm 2023.

b) Phối hợp đưa vào vận hành hành hiệu quả Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

- Chủ trì: Bộ phận Văn hóa – Xã hội phường.

- Phối hợp: Các bộ phận chuyên môn phường.

- Thời gian hoàn thành: Trong năm 2023.

c) Xây dựng và triển khai hệ thống họp không giấy.

- Chủ trì: Bộ phận Văn hóa – Xã hội phường.

- Phối hợp: Các bộ phận chuyên môn phường.

- Thời gian hoàn thành: Trong năm 2023.

d) Tập trung triển khai số hóa trong các cơ quan đảng, nhà nước, MTTQ và các đoàn thể phường, triển khai sổ tay đảng viên điện tử.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Đảng ủy, UBND, UB. MTTQ và các đoàn thể phường.

- Cơ quan phối hợp: Bộ phận Văn hóa - Xã hội phường.

- Thời gian hoàn thành: Trong năm 2023.

8. Về phát triển kinh tế số (04 nhiệm vụ)

a) Phối hợp triển khai 100% hợp đồng điện tử trong các doanh nghiệp điện, nước, viễn thông trên địa bàn.

- Chủ trì: Các doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường.

- Phối hợp: Bộ phận Tài chính - Kế toán phường.

- Thời gian hoàn thành: Trong năm 2023.

b) Phối hợp triển khai các chương trình, kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn phường chuyển đổi số.

- Chủ trì: Văn phòng – Thống kê.

- Phối hợp: Các bộ phận chuyên môn của phường.

- Thời gian hoàn thành: Trong năm 2023.

c) Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong khu vực công và trong nhân dân, đẩy mạnh mở các điểm thanh toán không dùng tiền mặt đến tất cả các khu phố.

- Bhủ trì: Kế toán, Văn hóa - Xã hội phường

- Phối hợp: Các bộ phận chuyên môn của phường, Khu phố.

- Thời gian hoàn thành: Trong năm 2023.

d) Phối hợp khảo sát, kiểm tra, đánh giá hiện trạng, nhu cầu và khả năng sẵn sàng tham gia chuyển đổi số tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn phường. Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử nhằm tiếp cận ứng dụng công nghệ số trong hoạt động sản xuất kinh doạnh và tìm kiếm thị trường kinh doanh…

- Chủ trì: Văn phòng – Thống kê và Tài chính - Kế toán phường.

- Phối hợp: Các bộ phận chuyên môn của phường

- Thời gian hoàn thành: Tháng 7/2023.

9. Về phát triển xã hội số (07 nhiệm vụ)

a) Phối hợp triển khai hiệu quả ứng dụng Công dân số trên nền tảng thiết bị di động với mục tiêu phấn đấu mỗi người dân, có điện thoại di động thông minh đều cài đặt và sử dụng phục vụ nhu cầu cá nhân.

- Đơn vị chủ trì: Bộ phận Văn hóa - Xã hội phường.

- Đơn vị phối hợp: Các bộ phận chuyên môn của phường

- Thời gian hoàn thành: Trong năm 2023.

 b) Phối hợp phổ cập kỹ năng số, khuyến khích, hướng dẫn người dân sử dụng nền tảng học trực tuyến mở đại trà. Phát triển kỹ năng số cho người dân thông qua việc tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng các dịch vụ số, trọng tâm là dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ số trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, thương mại…

- Đơn vị chủ trì: Bộ phận Văn hóa - Xã hội và Bộ phận Một cửa hiện đại phường.

- Đơn vị phối hợp: Các bộ phận chuyên môn của phường

- Thời gian hoàn thành: Trong năm 2023.

c) Tiếp tục phát huy hiệu quả giáo dục thông minh, tập trung xây dựng hệ thống điều hành thông minh; đẩy mạnh sử dụng học bạ điện tử, sổ liên lạc điện tử theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; số hóa tài liệu, học liệu; xây dựng nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập. Triển khai mô hình chuyển đổi số cho các cấp học trên địa bàn phường.

- Chủ trì: Các trường học trên địa bàn.

- Phối hợp: Các bộ phận chuyên môn của phường

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2023.

d) Tiếp tục phát huy và nhân rộng mô hình y tế thông minh trên địa bàn, triển khai khám chữa bệnh từ xa; tiếp tục triển khai hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử và mã định danh y tế.

- Chủ trì: Trạm Y tế phường

- Phối hợp: Các bộ phận chuyên môn của phường

- Thời gian hoàn thành: Trong năm 2023.

đ) Phối hợp triển khai việc phủ lõm cáp quang và nâng cao chất lượng mạng di động, triển khai hạ tầng mạng di động 5G sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép phát sóng thương mại, đấu giá băng tần thành công; triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số.

- Đơn vị chủ trì: Bộ phận Văn hóa Xã hội phường; các Doanh nghiệp viễn thông.

- Đơn vị phối hợp: Các bộ phận chuyên môn của phường

- Thời gian hoàn thành: Trong năm 2023.

e) Hoàn thiện dữ liệu dân cư đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”, bảo đảm 100% dữ liệu công dân được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tích hợp với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành liên quan (BHXH, Y tế,…); Triển khai cài đặt ứng dụng VneID cho người dân và khai thác, sử dụng.

- Chủ trì: Công an phường.

        - Phối hợp: Các bộ phận chuyên môn của phường

- Thời gian hoàn thành: Tháng 6/2023.

f) Phối hợp khởi tạo và cung cấp miễn phí chữ ký số từ xa cá nhân cho người dân trong độ tuổi trưởng thành có điện thoại di động thông minh.

- Chủ trì: Bộ phận Văn hóa – Xã hội phường.

- Phối hợp: Các doanh nghiệp cung cấp chữ ký số, các bộ phận chuyên môn của phường.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước 30/10/2023.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện NQ 09 và Đề án 06 phường

- Thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; thực hiện các chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp… về chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và thành phố thông minh trên địa bàn phường Việt Hưng.

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp… về chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số theo đúng giai đoạn của thành phố quy định. Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về chuyển đổi số; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và thành phố thông minh trên địa bàn phường

2. Các bộ phận chuyên môn phường

Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tại Mục II của Kế hoạch này tham mưu cho UBND phường triển khai, đảm bảo hoàn thành dứt điểm các nhiệm vụ trong năm 2022, làm tiền đề, động lực cho việc triển khai nhiệm vụ Chuyển đổi số trong các giai đoạn tiếp theo.

(1). Bộ phận Văn phòng – Thống kê: Tham mưu đưa các tiêu chí chuyển đổi số thành chỉ số thành phần trong Chỉ số cải cách hành chính của địa phương. Tham mưu quy chế CBCCVC sử dụng các nền tảng số, các công cụ số để xử lý công việc, phục vụ người dân và doanh nghiệp; từng bước hình thành văn hóa số trước hết trong hệ thống chính trị. Tích cực sử dụng chữ ký số, hòm thư công vụ và khai thác các tính năng của Chính quyền điện tử, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu 100% công việc từ phải được xử lý trên hệ thống chính quyền điện tử (đặc biệt là trình ký văn bản điện tử, thực hiện các chức năng xử lý nội bộ, trừ văn bản mật). 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được ký số và trả cho người dân trên môi trường số.

(2). Công an phường: Tham mưu thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; đảm bảo chỉ tiêu  triển  khai thực hiện việc xác thực định danh điện tử công dân qua hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính các cấp; đối với doanh nghiệp xác thực định danh điện tử qua cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

(3). Bộ phận Một cửa hiện đại: Tham mưu khai thác dữ liệu từ các Cơ sở dữ liệu quốc gia, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các Sở, ngành của Tỉnh với Hệ thống Chính quyền điện tử, đặc biệt là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm xã hội và cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai để phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã (ngay sau khi các dữ liệu đưa vào sử dụng). Triển khai xác thực chữ ký số trong các giao dịch thủ tục hành chính. Đẩy mạnh việc nâng cấp, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

(4). Bộ phận Tài chính - Kế toán: Tham mưu kinh phí, đảm bảo ngân sách chi cho các nhiệm vụ chuyển đổi số theo quy định.

(5). Bộ phận Văn hóa - xã hội: Chủ trì tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch này, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai các nhiệm vụ của các đơn vị định kỳ hàng tháng (trước ngày 15 hàng tháng) tổng hợp, báo cáo UBND thành phố theo quy định

- Phối hợp, tham gia ý kiến đối với các chương trình, dự án của Đề án do các ngành, các đơn vị thực hiện. Chủ động nắm bắt, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc có khả năng ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ của Kế hoạch và phối hợp với các ngành, đơn vị tìm phương án giải quyết, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định.

- Đầu mối phối hợp với các ngành trong triển khai các nền tảng số toàn quốc; kết nối, tích hợp các cơ sở dữ liệu quốc gia để thu nhận, chia sẻ các cơ quan sử dụng, cung cấp công khai và mở cho người dân, doanh nghiệp.

- Chủ trì tham mưu và tổ chức cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền, định hướng và công khai kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch Chuyển đổi số toàn diện phường Việt Hưng năm 2023. Yêu cầu các đơn vị, bộ phận chuyên môn của phường căn cứ Kế hoạch và các nhiệm vụ được giao nghiêm túc triển khai đạt hiệu quả, định kỳ báo cáo về UBND phường theo định kỳ hàng tháng (trước ngày 14 hàng tháng), theo Quý (vào ngày 20 của tháng cuối quý) và báo cáo năm (trước ngày 25/11 hàng năm). Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND phường (qua phòng Bộ phận Văn  phòng – Thống kê) tổng hợp./.

 

Nơi nhận:

- UBND Thành phố (B/cáo);

- TT. Đảng ủy, HĐND phường (B/cáo);

- TT. UBND phường (Chỉ đạo);

- Ủy ban MTTQ và Các TC CT-XH phường (P/h);

- Cán bộ, công chức phường (T/hiện);

- Lưu: VP.

.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Mai Thị Thu Hiền

 

 

 

 

 

                                                                                     

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 165